Zorgwoningen
Compact wonen
Over ons

Algemene voorwaarden UnitDirekt

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN UNITDIRECT BV– versie januari 2022
1. DEFINITIES
‘Algemene Voorwaarden’: deze algemene voorwaarden. ‘UNITDIRECT BV’: de besloten vennootschap
UNITDIRECT BV, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82131791 ‘Opdrachtgever’ en/of
‘Koper’: degene die met UNITDIRECT BV een overeenkomst sluit dan wel aan wie UNITDIRECT BV een
aanbod hiertoe doet;.
2. ALGEMEEN
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, van UNITDIRECT BV of
met haar gesloten overeenkomsten en op al hetgeen zich, naar aanleiding of in verband daarmee,
mocht voordoen.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig blijken of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.
3. AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte (technische) informatie en
specificaties en diens wensen.
2. Schriftelijke offertes zijn gedurende 14 dagen geldig, tenzij daarin anders aangegeven.
3. Na de genoemde termijn vervallen de offertes, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling
van UNITDIRECT BV.
4. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de door UNITDIRECT BV gedane aanbieding
of door haar uitgebrachte offerte of doordat UNITDIRECT BV met medeweten van de Opdrachtgever
aan de uitvoering daarvan is begonnen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht UNITDIRECT BV niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. UITVOERING
1. UNITDIRECT BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander naar de op dat moment gebruikelijke maatstaven.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, behoudt UNITDIRECT
BV zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden of onderdelen daarvan te laten uitvoeren door
derden.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens
hem aan UNITDIRECT BV verstrekte gegevens en informatie. Indien blijkt dat de verstrekte gegevens
en/of informatie onjuist of onvolledig is, is UNITDIRECT BV gerechtigd de uitvoering van de
werkzaamheden op te schorten in afwachting van een aanvulling of correctie van de gegevens en/of
informatie. Eventueel daaruit voortvloeiende (extra) (in)directe kosten komen volledig voor rekening
van Opdrachtgever.
5. TRANSPORTDATUM
1. De transportdatum wordt bij het aangaan van de overeenkomst bij benadering vastgesteld.
UNITDIRECT BV bindt zich om uiterlijk binnen 60 dagen na de bij benadering vastgestelde
transportdatum te leveren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een afwijking hiervan is overeengekomen.
2. Een eventuele ontbinding van de overeenkomst door de Opdrachtgever verplicht UNITDIRECT BV niet
tot schadevergoeding, tenzij het niet nakomen van de overeenkomst aan opzet of grove schuld zijdens
UNITDIRECT BV is te wijten.
6. AFNAMEVERPLICHTING
1. Opdrachtgever zal het bestelde product afnemen binnen twee weken nadat UNITDIRECT BV heeft
aangegeven dat het bestelde product gereed is voor transport, behoudens wanneer schriftelijk anders
is overeengekomen.
2. Indien Opdrachtgever niet aan het gestelde in het voorgaande lid voldoet, is Opdrachtgever
gehouden de kosten voor opslag en bijkomende kosten zoals verzekeringskosten en/of (extra)
transportkosten aan UNITDIRECT BV te voldoen.
7. OVERMACHT
1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen
en die niet aan UNITDIRECT BV zijn toe te rekenen, zoals onder meer daaronder begrepen plotselinge
ziekte of familieomstandigheden van functionarissen binnen de eigen onderneming, stakingen in eigen
en/of andere bedrijven en plotseling algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de
overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers
en andere derden waarvan UNITDIRECT BV afhankelijk is, extreme weersomstandigheden en algemene
vervoersproblemen.
2. UNITDIRECT BV heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die verdere
nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van UNITDIRECT BV opgeschort.
4. Als deze periode van overmacht langer duurt dan 60 dagen zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 5. Als
UNITDIRECT BV bij het intreden van overmacht al deels aan haar verplichtingen heeft gedaan, is zij
gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel te factureren.
6. In de in lid 5 beschreven situatie is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als
betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
8. PRIJZEN
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2. Mocht zich na de ondertekening van de koopovereenkomst door verhoging van kostprijsfactoren,
koersen, lonen, belastingen etc. een prijsstijging hebben voorgedaan, dan zal UNITDIRECT BV het recht
hebben om de prijsstijging aan de Opdrachtgever door te berekenen, na de Opdrachtgever daarvan
schriftelijk kennis te hebben gegeven. De Opdrachtgever zal in dat geval het recht hebben om de
gegeven opdracht te annuleren zonder aan UNITDIRECT BV kosten verschuldigd te zijn. Door
UNITDIRECT BV aan de opdrachtgever verstrekte tekeningen dienen in een dergelijk geval onverwijld
aan UNITDIRECT BV te worden teruggegeven, waarbij het de Opdrachtgever niet is toegestaan om van
de tekeningen afdrukken of kopieën te maken of te doen maken en/of deze anderszins te gebruiken.
Alle rechten zijn en blijven bij UNITDIRECT BV.
9. BETALING
1. Betaling dient te geschieden conform de overeenkomst, doch uiterlijk bij het voltooien van het
product.
2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim en vanaf dat moment over het
opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
3. UNITDIRECT BV is na verloop van de betalingstermijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot
invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag voor zover het openstaande bedrag –
na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag
liggende na de datum van aanmaning wordt voldaan. De daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten,
conform artikel 6:96 lid 2 sub c BW, komen voor rekening van Opdrachtgever.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. De vorderingen van UNITDIRECT BV op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende
gevallen:
• als na het sluiten van de overeenkomst aan UNITDIRECT BV omstandigheden ter kennis komen die
haar goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal
voldoen;
• indien de Opdrachtgever zijn onderneming staakt, failleert, faillissement of surséance van betaling
aanvraagt, dan wel de
Schuldsaneringsregeling krachtens de WSNP op hem van toepassing wordt verklaard of daarom
verzoekt;
• indien er zaken van Opdrachtgever door derden in beslag worden genomen of (openbaar) verkocht;
• indien UNITDIRECT BV op enig moment Opdrachtgever heeft verzocht zekerheid te stellen voor de
nakoming en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
6. Als de Opdrachtgever failleert, faillissement of surséance van betaling aanvraagt dan wel de
schuldsaneringsregeling krachtens de WSNP op hem van toepassing wordt verklaard; en/of in gebreke
blijft met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, of na het sluiten van
de overeenkomst aan UNITDIRECT BV omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te
vrezen dat de Opdrachtgever niet en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen.
• zijn de verplichtingen van UNITDIRECT BV tot nakoming van eigen verplichtingen automatisch en
onmiddellijk opgeschort, totdat de Opdrachtgever hetgeen hij opeisbaar is verschuldigd volledig heeft
voldaan;
• kan UNITDIRECT BV van de Opdrachtgever volledige betaling en/of een afdoende zekerheid verlangen;
• is UNITDIRECT BV bevoegd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander
onverminderd haarrecht op schadevergoeding.
10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Het eigendomsrecht van het product gaat eerst na volledige betaling door Opdrachtgever van al het
verschuldigde, met inbegrip van eventuele rente en kosten, op de Opdrachtgever over. Zolang de
overeengekomen prijs niet volledig is betaald, wordt Opdrachtgever geacht slechts houder van het
product te zijn.
2. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet is UNITDIRECT BV onherroepelijk
gemachtigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, om het product weg te halen of weg te doen
halen van de plaatsen, waar deze zich bevinden, zonder dat voor het betreden van deze plaatsen enige
gerechtelijke maatregel nodig zal zijn.
3. UNITDIRECT BV heeft het recht hetzij het product onder zich te houden, totdat de Opdrachtgever het
verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en/of schade volledig heeft voldaan, hetzij het product
aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op het door opdrachtgever
totaal verschuldigde.
4. Het risico van het product gaat over naar Opdrachtgever na plaatsing van het product. Opdrachtgever
is desondanks gehouden tot het onder marktconforme voorwaarden verzekeren en verzekerd houden
van de onder eigendomsvoorbehoud vallende geleverde producten.
11. GARANTIE
1. UNITDIRECT BV garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden
naar goed vakmanschap worden uitgevoerd en voldoen aan de overeenkomst en de redelijke eisen van
deugdelijkheid en bruikbaarheid.
2. UNITDIRECT BV geeft op de elementaire draagconstructies van de zorgwoning, zoals chassis, balklaag,
vloer, buiten- en binnenwanden en dakconstructie, alsmede de verborgen gebreken daarin, een
garantie van 10 jaar.
3. UNITDIRECT BV geeft op de secundaire constructieonderdelen van de zorgwoning, zoals kozijnen,
ramen en deuren, dakbedekkingen en dek lijsten, alsmede de verborgen gebreken daarin, m.u.v.
kleurveranderingen (verkleuring), garantie conform de garantiebepalingen van de betreffende
leverancier of fabrikant.
4. De in lid 2 en 3 van dit artikel genoemde garanties zijn alleen van kracht indien:
a. Het product door of onder verantwoordelijkheid van UNITDIRECT BV is geplaatst en/of verplaatst;
b. De ondergrond (fundering) van het terrein, waar het product wordt geplaatst, voldoende draag vast
is en er geen zettingen in de ondergrond zijn opgetreden;
c. Schaden en gebreken niet het gevolg zijn van: vernieling, brand, blikseminslag, wateroverlast,
inbraak en storm;
d. Schaden en gebreken niet het gevolg zijn van onbehoorlijk gebruik en behandeling. Of er al dan niet
sprake is van onbehoorlijk gebruik c.q. behandeling, zal in redelijkheid, desnoods door een derde,
worden beoordeeld;
e. Geen eigenhandige wijzigingen in de indeling/samenstelling van de constructies en/of
installaties/voorzieningen zijn aangebracht;
f. Schaden en gebreken binnen 14 dagen na het ontstaan ervan schriftelijk aan UNITDIRECT BV worden
gemeld.
5. Rechten op garantieaanspraken vervallen bij niet tijdige of onvolledige betaling.
12. RECLAME
1. Elke levering zal door Opdrachtgever onmiddellijk na ontvangst worden gecontroleerd op
volledigheid en de deugdelijkheid van de geleverde producten.
2. Zichtbare gebreken en/of onvolledigheden in de producten zullen binnen acht dagen na de
levering/ontvangst door de Opdrachtgever schriftelijk ter kennis van UNITDIRECT BV worden gebracht.
Bij uitblijven van tijdige reclame wordt UNITDIRECT BV geacht naar behoren aan zijn/haar
leveringsplicht te hebben voldaan.
3. Voor niet-zichtbare gebreken geldt dat de Opdrachtgever deze binnen 8 dagen na ontdekking en tot
uiterlijk 6 maanden na levering schriftelijk aan UNITDIRECT BV dient te melden. Indien gebreken later
dan 6 maanden na aflevering worden ontdekt, is reclamatie niet mogelijk.
4. Een rechtsvordering uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming of een gebrek is niet
ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na het verstrijken van de in lid 3 genoemde termijn.
5. Geringe afwijkingen van kleur en tekening in materialen zijn geen reden tot reclame.
6. Ingeval van gebrekkige en/of onvolledige levering is UNITDIRECT BV verplicht naar haar keuze en
binnen een redelijke termijn ofwel tot vervangende levering en/of nalevering over te gaan, ofwel het
gebrekkig geleverde zorgwoning te herstellen.
7. Indien UNITDIRECT BV niet binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen uit lid 6 van dit
artikel voldoet, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en is
UNITDIRECT BV verplicht de eventuele betaalde aanschafprijs van het gebrekkig en/of onvolledig
geleverde product te restitueren.
13. AANSPRAKELIJKHEID/SCHADEVERGOEDING
1. De aansprakelijkheid van UNITDIRECT BV of door haar ingeschakelde hulppersonen is beperkt tot
directe schade. UNITDIRECT BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte, respectievelijk gevolgschade
op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door handelingen of een fout in de
uitvoering van de opdracht door UNITDIRECT BV, behoudens opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van UNITDIRECT BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het
betreffende geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met haar voor dat geval
geldende eigen risico. Indien er, ongeacht de reden daarvoor, geen
uitkering vanuit enige verzekering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van UNITDIRECT BV beperkt tot
het factuurbedrag van de door haar geleverde producten of diensten waardoor de schade is ontstaan.
3. Opdrachtgever vrijwaart UNITDIRECT BV van alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit of
verband houden met de onder de opdracht te verrichten werkzaamheden.
14. TEKENINGEN, MODELLEN, ENZ.
1. Ontwerpen, modellen, tekeningen, afbeeldingen enz. van UNITDIRECT BV zijn uitsluitend bestemd om
te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van UNITDIRECT BV.
2. Alle intellectuele eigendomsrechten op de, op grond van de door Opdrachtgever met UNITDIRECT BV
gesloten overeenkomst of een offerte daartoe, ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten,
waaronder ook ontwerpen en documentatie, berusten uitsluitend bij UNITDIRECT BV of haar
leveranciers of licentiegevers.
3. Opdrachtgever respecteert de bij de offerte en de (uitvoering van de) overeenkomst betrokken
intellectuele eigendomsrechten van UNITDIRECT BV En derden.
15. (SCHADE)TAXATIES
1. Onder een opdracht tot (schade)taxatie wordt verstaan een opdracht tot het geven van een waarde-
of schadeoordeel en het eventueel uitbrengen van een eenvoudig rapport daaromtrent. Een opdracht
tot taxatie houdt niet in een opdracht tot het verrichten van bouwkundige keuringen.
2. UNITDIRECT BV is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade of verlies voortvloeiend uit een
rapport zoals door UNITDIRECT BV is opgesteld. Ondanks de kennis en kunde van UNITDIRECT BV op het
betreffende gebied wordt uitdrukkelijk gewezen op het gegeven dat de taxatie een advies betreft.
16. RELATIEBEDING
Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging
daarvan, op generlei wijze, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van UNITDIRECT BV,
medewerkers van UNITDIRECT BV of van ondernemingen waarop UNITDIRECT BV ter uitvoering van
deze overeenkomst een beroep heeft gedaan, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect,
voor zich laten werken.
17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Op de overeenkomst met UNITDIRECT BV is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van
UNITDIRECT BV.
Gratis brochure
Ontvang alles dat u moet weten over het kopen van een mantelzorgwoning.